หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: พญ. นวินดา วณิชกุลธาดา
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353909
โทรสาร :: -
ห้องพัก::
E-mail ::
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานด้านอื่นๆ::