หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: พญ. นวินดา เจียมบุญศรี
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353909
โทรสาร :: -
มือถือ ::
E-mail :: nawinda.j@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548 ปริญญาตรี/โท สาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553 ปริญญาเอก วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน::
ปี 2553-2556 ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ สาขากุมารแพทย์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2556-ปัจจุบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ปี 2556-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
Clinical Immunology
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานตีพิมพ์ 1) ชลันดา ลาวิลาศ, สุภาพร ช่างคำ, กมลชนก งามดี, ไพเราะ แสนหวัง, นวินดา เจียมบุญศรี, รสริน การเพียร. สถานการณ์การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียระดับโมเลกุลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังจากศูนย์รับบริการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย 1 แห่ง. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6 Thailand 4.0 กับผู้สูงอายุไทย; 3 พ.ค. 2560; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จังหวัดอุบลราชานี: 2560. ผลงานอื่นๆ 1) Rossarin Karnpean, Sanita Singsanan, Nattapol Prakobkaew, Nawinda Jiambunsri, Wanwisa Suwannalert, Ruttiya Thongrung, Phairo Saenwang. Anemia, Iron deficiency and thalassemia among population in the border regions of Thailand, Lao PDR and Cambodia. The Belt and Road Conference on Thalassemia Advancing Knowledge in Thalassemia, Nanning, Guangxi, China, October 31-2 November, 2018. (Poster Presentation) 2) Rossarin Karnpean, Anuwat Pinyachat, Nawinda Jiambunsri การตรวจวิเคราะห์เอนไซม์จี-6-พีดีแอคทิวิตีในผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการรุนแรงแตกต่างกันAnalysis of G-6-PD activity in Hb H disease patients with variable severity (โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562) 3) Rossarin Karnpean, Anuwat Pinyachat, Nawinda Jiambunsri Thalassemia nd Hemoglobinopathies in Laotians Residing in The Lower Northeastern Thailand งานวิจัยที่กำลังทำ หัวหน้าโครงการวิจัย 1) Nawinda Jiambunsri, Rossarin Karnpean, Anuwat Pinyachat Prevalence of Anemia and Iron deficiency among elderly residing in rural areas in Ubon Ratchathani and Sisaket
ผลงานด้านอื่นๆ::