หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว ณภัทร์วรัญญ์ คำจันทร์
ตำแหน่ง :: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ext.5801
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -