หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. กาญจนา แปงจิตต์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 054-454900 ต่อ 5850
โทรสาร :: 054-454901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP320
E-mail :: kanjana.pa@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
ปร.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
วท.บ. ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
ประวัติการทำงาน::
อาจารย์กลุ่มวิชาแพทย์ ชั้นปรีคลินิก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
1) Kanokwan Kulprachakarn, Kanjana Pangjit, Narisara Paradee, Somdet SrichairatanakooL, Kittipan Rerkasem and Sakaewan Ounjaijean. Antioxidant Properties and Cytotoxicity of White Mugwort (Artemisia lactiflora) Leaf Extract in Human Hepatocellular Carcinoma Cell Line. Walailak J Sci & Tech 2019; 16(3): 185-192
2) Pispong C, Klamchuen S, Sawatnatee S, Pangjit K, Suwannalert W, Saenwang P, Karnpean R. Complement C3 level and expression of CD55 and CD59 on red blood cells of variable clinical severity Hb H disease. J Med Tech Phy Ther 2019 Aug; 31 (2): 93-104.
3) Tantipaiboonwong P., Pintha K., Chaiwangyen W., Chewonarin T., Pangjit K., Chumphukam O., Kangwan N., and Suttajit M. Anti-hyperglycaemic and anti-hyperlipidaemic effects of black and red rice in streptozotocin-induced diabetic rats. Science Asia. 2017;43: 281-288.
4) Pangjit K., Udomsuk L., Upanan S., Pongjanta A., Chansiw N., Srichairatanakool S. Iron-Chelating and Anti-Hemolytic Properties of Ethanolic Extract of Lotus (Nelumbonucifera Gaertn) Leaves. J Med Assoc Thai. 2016 Jan;99 Suppl 1:S58-66.
5) Pongjanta A., Pangjit K., Srichairatanakool S. Antioxidant Activity and Cytotoxic Effect of Ventilago denticulata Willd Leaves Extracts. J Med Assoc Thai. 2016 Jan;99 Suppl 1:S51-7.
6) Upanan S., Pangjit K., Uthaipibull C., Fucharoen S., Andrew T. McKie, Somdet Srichairatanakool. Combined treatment of 3-hydroxypyridine-4-one derivatives and green tea extract to induce hepcidin expression in iron-overloaded beta-thalassemic mice. Asian Pac J Trop Biomed. 2015; 5(12).
7) Pangjit K., Banjerdpongchai R., Phisalaphong C., Fucharoen S., Xie YY, Lu ZD, Hider RC, Srichairatanakool S. Characterisation of a novel oral iron chelator: 1-(N-Acetyl-6-Aminohexyl)-3-Hydroxy-2-Methylpyridin-4-one. J Pharm Pharmacol.2015.
8) Chansiw N., Pangjit K., Phisalaphong C., John B. Porter, Evans P., Fucharoe S., Srichairatanakool S. Effect of a novel oral active iron chelator: 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one (CM1) in iron-overloaded and non-overloaded mice. Asian Pac J Trop Biomed. 2014; 7 (Suppl 1): S155-S161.
9) Kulprachakarn K., Chansiw N., Pangjit K., Phisalaphon C., Fucharoen S., Robert C. Hider, Santitherakul S., Srichairatanakool S. Iron-chelating and anti-lipid peroxidation properties of 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxy-2-methylpyridin-4-one (CM1) in longterm iron loading beta-thalassemic mice. Asian Pac J Trop Biomed. 2014; 4(8): 663-668.
10) Pangjit K., Tantiphaipunwong P., Sajjapong W., Srichairatanakool S. Iron-chelating, free radical scavenging and anti-proliferative activities of Azadirachta indica. 2014,J Med Assoc Thai.97 Suppl 4:S36-43.
11) Nittaya Chansiw, Kanjana Pangjit, Chada Phisalaphong, Suthat Fucharoen, Patricia Evans, John B Porter and Somdet Srichairatanakool .Toxicity Study of a Novel Oral Iron Chelator: 1-(N-Acetyl-6 Aminohexyl)-3 Hydroxy-2-Methylpyridin-4-One (CM1) in Transgenic b-Thalassemia Mice. 2013, Vitamins & Minerals
12) Chonthida Thephinlap, Kanjana Pangjit, Maitree Suttajit and Somdet Srichairatanakool. Anti-oxidant properties and anti-hemolytic activity of Psidium guajava, Pandanous odorus and Rhinacanthus nasutus. 2013, J. Med. Plants Res. 7(25) pp1849-1857
13) Nittaya Chansiw, Kanjana Pangjit, Wirote Tuntiwechapikul, Chada Phisalaphong, Suthat Fucharoen, John B. Porter and Somdet Srichairatanakool. 2013, Cytotoxicity and Apoptogenic Activity of A Novel Synthetic Iron Chelator 1-(N-Acetyl-6-Aminohexyl)-3-Hydroxy-2-Methylpyridin-4-One (CM1) In Human Leukemic Cells. 2013, Vitamins & Minerals
14) Kanokwan Kulprachakarn, Kanjana Pangjit, Chada Phisalaphong, Suthat Fucharoen, Robert C. Hider and Somdet Srichairatanakool. Combination Treatments of 1-(N-Acetyl-6-Aminohexyl)-3-Hydroxy-2-Methylpyridin-4-One (CM1) With Deferiprone and Desferrioxamine Reduced Labile Iron Pool and Protected Oxidative Stress in Iron-Loaded Cultured Hepatocytes. 2013, Vitamins & Minerals
15) Somdet Srichairatanakool, Kanjana Pangjit, Chada Phisalaphong, Suthat Fucharoen. Evaluation of a novel oral iron chelator 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxypyridin-4-one (CM1) for treatment of iron overload in mice. Advances in Bioscience and Biotechnology, 2013, 4, 153-163
16) Somdet Srichairatanakool, Kanokwan Kulprachakarn, Kanjana Pangjit, Kovit Pattanapanyasat, Suthat Fuchaeron. Green tea extract and epigallocatechin 3-gallate reduced labile iron pool and protected oxidative stress in iron-loaded cultured hepatocytes. Advances in Bioscience and Biotechnology, 2012, 3, 1140-1150
17) Kanjana Pangjit, Ratana Banjerdpongchai, Chada Phisalaphong, Suthat Fucharoen and Somdet Srichairatanakool. Efficacy of 1-(N-acetyl-6-aminohexyl)-3-hydroxypyridin- 4-one (CM1) in treatment of iron-loaded hepatocyte cultures. Advances in Bioscience and Biotechnology, 2012,3,1060-1067
ผลงานด้านอื่นๆ::