หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. จิราภรณ์ หลาบคำ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ext.5844 ต่อ 0830626344
โทรสาร :: 045-353901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP326
E-mail :: chiraporn.l@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::

ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) M.PH. (Environmental Health)

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) อนามัยสิ่งแวดล้อม B.Sc. (Public Health) Environmental Health

ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::

จิราภรณ์ หลาบคำ อมาวสี พิทักษ์ และ ฤทธิไกร แสนยายนต์. การสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. 2561;20(3) หน้า 40-49

            จิราภรณ์ หลาบคำ, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา, วิษณีย์ แก่นคง. การสุขาภิบาลอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2560;19(3):108-18.

            จิราภรณ์ หลาบคำ, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา, ธนาพร ทองสิม. พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2560; 19(1):71-83.

            จิราภรณ์ หลาบคำ, ชุลีพร เทพแสง, ฐิติมา วันทอง. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อยู่รอบสถานที่ฝังกลบมูลฝอย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2559;35(5):581-86.

จิราภรณ์ หลาบคำ, ชลธิชา ผ่องจิตต์, ทิพาวรรณ เพทราเวช. พฤติกรรมการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรของเกษตรกรบ้านเกษตรพัฒนาเหนือและบ้านเกษตรสามัคคี ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2559;18 (2):11-21.

มินตรา สาระรักษ์, จิราภรณ์ หลาบคำ, สมเจตน์ ทองดำ, จีราพร ทิพย์พิลา, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนสำหรับครูสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 2559;8(2):24-39.

จิราภรณ์ หลาบคำ, ลักษณีย์ บุญขาว, นิตยา ชาคำรุณ, สมเจตน์ ทองดำ, จีราพร ทิพย์พิลา, จินตนา            ศิริบูรณ์พิพัฒนา. รูปแบบการพัฒนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 2558;7(4):52-69.

จิราภรณ์ หลาบคำ, นิตยา จิตบันเทิง, สมเจตน์ ทองดำ, อำพร ผาคำศรี, สายันต์ จันทรดี. รูปแบบการจัดการน้ำบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 2558;7(2):22-35.

สมเจตน์ ทองดำ, จิราภรณ์ หลาบคำ, ลักษณีย์ บุญขาว. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2558;17(1):36-49.

ณัชนันทน์ ฉิมแสง จิราภรณ์ หลาบคำ ลักษณีย์ บุญขาว จีราพร ทิพย์พิลา และเพียงระวี บุญทอง. การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมวิชาการครั้งที่ 7; 31 ส.ค. 2561; จังหวัดอุบลราชธานี. 49-55

จิราภรณ์ หลาบคำ, กฤษฎา บุญสถิต, ธัญวรรณ ใจดี. การรับรู้ความเสี่ยงสุขภาพของแรงงานคุ้ยขยะบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ. การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6; 3 พ.ค. 2560; จังหวัดอุบลราชธานี. 49-55.

            ทวีชัย ศิริพวงสะกะ, จิราภรณ์ หลาบคำ, ลักษณีย์ บุญขาว, ฐิติรัช งานฉมัง. การประเมินสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1;7-8 ธ.ค. 2560; จังหวัดเชียงราย. PH-49 (1-6).

            ลักษณีย์ บุญขาว, จิราภรณ์ หลาบคำ, นิตยา จิตบันเทิง, สมเจตน์ ทองดำ. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3; 13-14 มี.ค. 2557; จังหวัดอุบลราชธานี. 19-27.

ลักษณีย์ บุญขาว, จิราภรณ์ หลาบคำ, นิตยา จิตบันเทิง, สมเจตน์ ทองดำ. โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม. การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8;17-18 ก.ค. 2557; จังหวัดอุบลราชธานี. 184-94.

 

 

ผลงานด้านอื่นๆ::