หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. จิราภรณ์ หลาบคำ
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ext.5880
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: chirapor_lk@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::

ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) M.PH. (Environmental Health)

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) อนามัยสิ่งแวดล้อม B.Sc. (Public Health) Environmental Health