หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. ลติพร อุดมสุข
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ต่อ 5854
โทรสาร :: 045-353901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP322
E-mail :: latiporn.u@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::

พ.ศ. 2545-2550 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research project: The production of Plumbagin from plant tissue culture of Plumbago zeylanica.

พ.ศ. 2550-2552 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Thesis (Excellent): Isoflavonoids in tissue cultures of Pueraria candollei Wall. ex Benth. and their effects on related P450 enzyme activities in mice

พ.ศ. 2552-2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Disertation (Excellent): Isoflavonoid production in Pueraria candollei cultures and effect of deoxymiroestrol on related-cytochrome P450 enzymes

ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก : ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ภายในประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ. 2552

2. ทุนแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก: ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระยะสั้น องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Student Services Organization) ณ Department of Toxicology, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama, Japan. 2552-2553

3. ทุนแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท: นักวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ณ Department of Medicinal Plant Breeding, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan. 2551

ประวัติการทำงาน::

พ.ศ. 2550-2551 ตำแหน่งเภสัชกร โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2556-2561 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์(เภสัชวิทยา) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

บทบาทหน้าที่ประจำ

บทบาทหน้าที่หลัก: อาจารย์ สาขาเภสัชวิทยา กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทบาทหน้าที่อื่นๆ: เภสัชกร แผนกเภสัชกรรมและคลินิกจิตเวช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตำแหน่งบริหาร

พ.ศ. 2559-2560 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

- Pharmacology

- Molecular biology

- Cell culture and plant tissue culture

- Pharmacological activity and biological activity of medicinal plants and natural products

- Effects of medicinal plants and natural products on drug metabolizing enzymes eg. cytochrome P450s

ผลงานทางวิชาการ::

บทคัดย่อที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือการประชุมวิชาการระดับชาติ

Oral Presentations

1. Udomsuk L, Nemoto N, Sakuma T, Kawasaki Y, Jarukamjorn K. Modulation of aryl hydrocarbon receptor-related gene expression by deoxymiroestrol in mouse hepatocytes in primary culture. Higher Education Commission Congress IV. The Zign Pattaya. 14th-16th September 2011. Chonburi. Thailand

2. Jarukamjorn K, Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W. Modulation of Hepatic Cytochrome P450s and Lipid Peroxidation by Miroestrol in Mouse. The 4th APISSX2011\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Bridging Drug Research to Regulatory Approual. 2011. National Cheng Kung University (NCKU), Tainan City, China

3. Udomsuk L, Putalun W, Juengwatanatrakul T, Jarukamjorn K. Biological Evaluation of Deoxymiroestrol, a Potent Phytoestrogen from Pueraria candollei var. mirifica. The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University. 11th -12th Febuary 2012. Khon Kaen. Thailand

4. Udomsuk L, Jarukamjorn K, Putalun W. Biological potentials of deoxymiroestrol, a potent phytoestrogen from Pueraria candollei tuberous roots. The 13th Graduate Research Conferences 2012. 17th February 2012. The College of Local Administration, Khon Kaen University. Khon Kaen. Thailand

Poster Presentation

1. Udomsuk L, Putalun W, Jarukamjorn K. Impact of Pueraria candollei root tissue culture on mouse hepatic cytochrome P450 2B enzyme. The Annual Conferences of Research in Pharmaceutical Sciences 2010. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University. 4th December 2012. Bangkok. Thailand

2. Udomsuk L, Putalun W, Jarukamjorn K. Miroestrol, deoxymiroestrol, and total isoflavonoid production in in vitro culture of Pueraria candollei. The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012. 11th -12th Febuary 2012. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University. Khon Kaen. Thailand

3. Udomsuk L, Putalun W, Jarukamjorn K. Miroestrol and deoxymiroestrol: impact on mouse hepatic cytochrome P450 enzymes and antioxidant activity. Pure ans Applied Chemistry International Conferences (PACCON 2010) “Challenges in chemistry for sustainable development.”. Sunee Grand Hotel and Convention Center. 21st -23rd January 2010. Ubon Rachatani. Thailand

4. Churikawit K, Udomsuk L, Jarukamjorn K. Potential of Pueraria candollei on CYP1A1 and CYP1A2 in mouse liver. 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy research 2010. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Maha Sarakham University. 13th -14th February 2010. Maha Sarakham. Thailand

5. Pokasup P, Udomsuk L, Suraruk T, Jarukamjorn K. Aplication of methoxyresorufin O-demethylation (MROD) for in vitro study on biotransformation by hepatic cytochrome P450. 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy research 2010. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Maha Sarakham University. 13th -14th February 2010. Maha Sarakham. Thailand

6. Udomsuk L, Jarukamjorn K, Putalun W. Effect of thidiazuron (TDZ) on isoflavonids production in callus culture of Pueraria candollei var. mirifica. The 1st Current Drug Development International Conferences 2010. Woraburi Phuket Resort & Spa. 6th -8th May 2010. Phuket. Thailand

7. Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Jarukamjorn K. Modulation of gene related-sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol. The 4th Sino-Thai Internatioal Conference. “Traditional medicine and research and development in pharmacy related area.”. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel. 11th -13th July 2010. Khon Kaen. Thailand

8. Udomsuk L, Ruangkarnjanapaisarn P, Dampatik P, Jiambunsri N, Saibut K, Waewsri P. A study of cosmetic consumption and selection behaviors among undergraduate students in Ubon Ratchatani University. The 5th International Conference on Advance Pharmaceutical Research “Pharmaceutical research for quality of life”; February 20th -21st ; Rangsit University. Bangkok: 2018. Thailand

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556

1. กาญจนา แปงจิตต์, ลติพร อุดมสุข, สมเดช ศรีรัตน์รัตนกุล. การศึกษาผลของสารสกัดบัวหลวงในการจับธาตุเหล็กและลดอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง“ประทีปถิ่น ประเทืองไทย สร้างคุณค่างานวิจัย ก้าวไกลสู่สากล”; 9-11 มี.ค. 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช: 2558.

2. ปรีดา ปราการกมานันท์, ลติพร อุดมสุข, มารุตพงศ์ ปัญญา, ศิริพงษ์ สิระมนต์ และคณะ. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในบุคคลอายุระหว่าง 40-60 ปี ในบ้านแคน อำเภอ ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ภาวนา พนมเขต, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 ทศวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ; 30 มีนาคม 2559; โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: 2559.

3. ลติพร อุดมสุข, กนกวรรณ จารุกำจร, กาญจนา แปงจิตต์. ฤทธิ์ของสารสกัดทองพันชั่งต่อการแสดงออกยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อมะเร็งนอกตับหนูเมาส์. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”; 2–4 มีนาคม 2560; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. อุดรธานี: 2560.

4. กาญจนา แปงจิตต์, ลติพร อุดมสุข, ปาริชาติ วงค์เสนา, สุมลมาลย์ คล้ำชื่น, ชลธิดา เทพหินลัพ, สมเดช ศรีชัยรัตนกูล. ประสิทธิภาพของสารสกัดฝักบัวหลวงในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชันและลดภาวะเหล็กเกินในหนูทดลองธาลัสซีเมียชนิดบีต้า.การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”; 2–4 มีนาคม 2560; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. อุดรธานี: 2560.

5. ลติพร อุดมสุข, รัตติยา ทองรุ่ง, กนกวรรณ จารุกำจร. ผลของสารสกัดทองพันชั่งต่อการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับตัวรับเอริลไฮโดรคาร์บอนในตับหนูเมาส์. ใน: วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑและคณะ, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6 Thailand 4.0 กับผู้สูงอายุไทย; 3 พฤษภาคม 2560; โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: 2560. 102-107.

6. อนุวัตร ภิญญะชาติ, จุฑารัตน์ จิตติมณี, กาญจนา แปงจิตต์, ลติพร อุดมสุข และคณะ ความคิดเห็นของประชากรต่อการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านสองคอนหมู่ที่ 1 อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑและคณะ, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6 Thailand 4.0 กับผู้สูงอายุไทย; 3 พฤษภาคม 2560; โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: 2560. 69-77.

7. ลติพร อุดมสุข, ปรีดา ปราการกมานันท์, ฉัตรรัฐพงศ์ นวลศิริ, ชนนิกานต์ มูลสาร, นวพรรณ จึงสุวดี, ปคุณา โพนทองถิ่น, พราวนภัส วิริยวุฒิไกร, พิชญุตม์ สันโสภา, ลักษิกา หอมจันทร์, อโณทกาญจน์ อิฐรัตน์. การสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุกของชาวบ้าน บ้านนาสนาม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑและคณะ, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย; 31 สิงหาคม 2561; บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท. อุบลราชธานี: 2561. 125-130.

8. กมลรส กำแพงนิล, จารวีวรรณชาติ, กาญจนา แปงจิตต์, ลติพร อุดมสุข, รัตนา เล็กสมบูรณ์. ผลของยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน และไดโคลฟิแนคต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 การรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่; 11-12 กรกฎาคม 2562; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2562. 95-102.

9. Kanjana P, Udomsuk L, Srichairattanakool S. Iron chelating and free radical scavenging properties of lotus stamens (Nelumbo nucifera Gaertn) in hepatocytes. International Conference of “Innovation of Functional Foods in Asia (IFFA)”; January 22nd -24th ; Phayao University. Payao Province: 2018.

10. Kumpangnil K, Pangjit K, Udomsuk L, Wanachart J, Leksomboon R. Dicldfenac suppresses proliferation of Cholangiocarcinoma cell line. Asian Neglected Tropical Disease International Conference 2019; August 7th -9th 2019; Pullman Raja Orchid Hotel Khon kaen. Thailand: 2019. 92-96.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

1. Udomsuk L, Jarukamjorn K. Review articles: Factors influencing regulation of CYP2B expression. Thai Pharm. Health Sci. J. 2009; 4: 524-31.

2. Udomsuk L, Jarukamjorn K, Tanaka H, Putalun W. Production of isoflavonoids in callus culture of Pueraria candollei var. mirifica. Z. Naturforch. 2009. 64c, 239-243.

3. Udomsuk L, Jarukamjorn K, Tanaka H, Putalun W. Isoflavonoid production in a hairy roots culture of Pueraria candollei. Z. Naturforch. 2009. 64c, 687-691.

4. Udomsuk L, Churikawit K, Putalun W, Jarukamjorn K. Impact of Pueraria candollei root culture on cytochrome P450 2B9 enzyme and lipid peroxidation in mice. J. Health Sci. 2010. 56, 182-187.

5. Udomsuk L, Jarukamjorn K, Tanaka H, Putalun W. Improved isoflavonoid production in Pueraria candollei hairy root culture using elicitation. Biotechnol. Lett. 2010; 33: 369-74.

6. Udomsuk L, Jarukamjorn K, Putalun W, Sakuma T, Kawasaki Y, Nemoto N. Modified expression of aryl hydrocarbon receptor-related genes by deoxymiroestrol, a phytoestrogen, in mouse hepatocytes in primary culture. J. Ethnopharmacol. 2011; 137: 902-8.

7. Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Jarukamjorn K. Down regulation of gene related sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol and deoxymiroestrol. Fitoterapia. 2011, 82: 1185-9.

8. Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Jarukamjorn K, Putalun W. Increased miroestrol, deoxymiroestrol and isoflavonoid accumulation in callus and cell suspension cultures of Pueraria candollei var. mirifica. Acta Physiol. Plant. 2012, 34: 1093-1100.

9. Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Jarukamjorn K. Bimodal action of miroestrol and deoxymiroestrol, phytoestrogens from Pueraria candollei var. mirifica, on hepatic CYP2B9 and CYP1A2 expression and anti-lipid peroxidation in mice. Nutrition Res. 2012, 32: 45-51.

10. Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Jarukamjorn K. Suppression of BSEP and MRP2 in mouse liver by miroestrol and deoxymiroestrol isolated from Pueraria candollei. Phytomed. 2012, 19(14). 1332-1335.

11. Udomsuk L, Chatuphonprasert W, Monthakantirat O, Churikhit Y,Jarukamjorn K. Impact of Pueraria candollei var. mirifica and its potent phytoestrogen miroestrol on expression of bone-specific genes in ovariectomized mice. Fitoterapia. 2012, 83(8): 1687-1692.

12. Chatuphonprasert W, Rermraksakul P, Udomsuk L, Laoong T, Jarukamjorn K. Different profiles of hepatic alkoxyresorufin O-dealkylase activities in small rodents. J Appl Toxicol. 2012, 32(12): 1002-1007.

13. Chatuphonprasert W, Udomsuk L, Monthakantirat O, Churikhit Y, Putalun W, Jarukamjorn K. Effects of Pueraria mirifica and miroestrol on the antioxidation-related enzymes in ovariectomized mice. J Pharm Pharmacol. 2013, 65(3): 447-456.

14. Udomsuk L, Chatuphonprasert W., Jarukamjorn K., Sithithaworn P. Andrographolide ameliorates beta-naphthoflavone-induced CYP1A enzyme activity and lipid peroxidation in hamsters with acute opisthorchiasis. Journal Med Assoc Thai. 2016 January;99 Suppl 1:S22-S27.

15. Pangjit K, Udomsuk L, Upanan S, Pongjanta A, Chansiw N, Srichairatanakool S. Iron-Chelating and Anti-Hemolytic Properties of Ethanolic Extract of Lotus (Nelumbonucifera Gaertn) Leaves. Journal Med Assoc Thai. 2016 Jan;99 Suppl 1:S58-66.

16. Udomsin O, Yusakul G, Kraithong W, Udomsuk L, Kitisripanya T, Juengwatanatrakul T, and Putalun W. Enhanced accumulation of high-value deoxymiroestrol and isoflavonoids using hairy root as a sustainable source of Pueraria candollei var. mirifica. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC).2019; 136: 141–151.

บทความวิจัยหรือบทความวิชการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

1. ศิริพงษ์ สิระมนต์, ลติพร อุดมสุข, ธนิต วงษ์วิบูลย์สิน. โรคเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex. ศรีนครินทร์เวชสาร. 2563; 35(1), 224-231

2. ลติพร อุดมสุข, จีริสุดา คำสีเขียว, ธีราพร สุภาพันธุ์, วัฒนา พรรณพาณิช, ปรีดา ปราการกมานันท์. การประเมินสมรรถนะตนเองในด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาแพทยศาสตร์และแพทยศาสตรบัณฑิต. เภสัชศาสตร์อีสาน. 2563; 16(3). in press

ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงาน

1. ลติพร อุดมสุข, กนกวรรณ จารุกำจร. การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของสารไมโรเอสทรอลและดีออกซี่ไมโรเอสทรอลจากหัวกวาวเครือขาวในเซลล์ RAW 264.7 แมคโครฟาจและในหนูทดลอง. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ; 2557.

2. ลติพร อุดมสุข, รัตติยา ทองรุ่ง, กนกวรรณ จารุกำจร. ผลของสารสกัดทองพันชั่งต่อการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับตัวรับเอริลไฮโดรคาร์บอนในตับหนูเมาส์.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2557.

3. ลติพร อุดมสุข, กาญจนา แปงจิตต์. การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดทองพันชั่งต่อการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับการก่อมะเร็งนอกตับหนูเมาท์. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; 2558.

4. กาญจนา แปงจิตต์, ลติพร อุดมสุข, สมเดช ศรีชัยรัตนกูล. ประสิทธิภาพของสารสกัดฝักบัวหลวงในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชัน และลดภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยและหนูทดลองธาลัสซีเมียชนิดบีต้า. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.

5. กาญจนา แปงจิตต์, ลติพร อุดมสุข, สมเดช ศรีชัยรัตนกูล. คุณสมบัติในการจับธาตุเหล็กและลด อนุมูลอิสระของสารสกัดจากฐานดอกนูน และเกสรจากบัวหลวงในเซลล์ตับเพาะเลี้ยงที่มีภาวะเหล็กเกิน.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2559.

6. ลติพร อุดมสุข, จีริสุดา คำสีเขียว, ธีราพร สุภาพันธุ์, วัฒนา พรรณพาณิช, ปรีดา ปราการกมานันท์. การประเมินความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561.

7. พัชรี พรรณพาณิช, ลติพร อุดมสุข. การคัดกรองภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2562.

8. ลติพร อุดมสุข. การศึกษาหาฤทธิ์ต่อต้านไกลเคชั่นของพืชสมุนไพรไทยและผักพื้นบ้าน. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2562.

9. ลติพร อุดมสุข. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกัญชาเพื่อใช้เพิ่มผลผลิตในการศึกษาทางการแพทย์. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2563.

10. ศิริพงษ์ สิระมนต์, ลติพร อุดมสุข. การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติกายภาพและการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในคอนแทคเลนส์สีชนิดรายเดือนที่จำหน่ายในร้านค้า จังหวัดอุบลราชธานี.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2563.

รางวัลที่ได้รับ

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

การสร้างสารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวและผลของสารดีออกซี่ไมโรเอสทรอลในกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซม์โซโตโครม พี 450 ที่เกี่ยวข้อง. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับดี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ประจำปี 2556

2. Excellent Poster Presentation

1. Udomsuk L, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Jarukamjorn K. Modulation of gene related-sex hormone synthesis pathway in mouse testes by miroestrol. The 4th Sino-Thai Internatioal Conference. “Traditional medicine and research and development in pharmacy related area.”. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel. 11th-13th July 2010. Khon Kaen. Thailand

2. ลติพร อุดมสุข, รัตติยา ทองรุ่ง, กนกวรรณ จารุกำจร. ผลของสารสกัดทองพันชั่งต่อการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับตัวรับเอริลไฮโดรคาร์บอนในตับหนูเมาส์. ใน: วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑและคณะ, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6 Thailand 4.0 กับผู้สูงอายุไทย; 3 พฤษภาคม 2560; โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: 2560. 102-107

3. Excellent Oral Presentation

Udomsuk L, Putalun W, Jarukamjorn K. Miroestrol, deoxymiroestrol, and total isoflavonoid production in in vitro culture of Pueraria candollei. The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012. 11-12 Febuary 2012. Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University. Khon Kaen. Thailand

โครงการบริการวิชาการ

1. หัวหน้าโครงการ: การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2562

2. หัวหน้าโครงการ: การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการดูแลสุขภาพตนเองในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง คือโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2563

3. เลขานุการโครงการ: การคัดกรอง รักษาโรคทางตาและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพตาในผู้ต้องขังพิการ ณ เรือนจำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2563

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ: พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตัวเองด้านสุขภาพ ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2562

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ: ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคอ้วนในชุมชนร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2562

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ: เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีด้านสุขภาพช่องปาก และฟัน แก่ผู้สูงอายุชุมชนศรีไค. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2563