หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. ลติพร อุดมสุข
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: 0854558890
E-mail :: latiporn@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::

พ.ศ.2545-2550 เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชเวท มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.2550-2552 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.2552-2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน::

โรงพยาบาลชุมแพ ตำแหน่งเภสัชกร

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

อาจารย์ประจำกลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร์

เภสัชกรประจำโรงพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร

การศึกษาผลของสมุนไพรต่อสมรรถนะของเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงยารวมถึงฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ

ผลงานทางวิชาการ::