หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. มารุตพงศ์ ปัญญา
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353900 ต่อ 5852
โทรสาร :: 045353901
มือถือ :: 0897112331
E-mail :: marutpongp@gmail.com
ประวัติการศึกษา::

ปริญญาตรี วท.บ. (จุลชีววิทยา, เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางการแพทย์์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Grant:

Scholarship from the Office of the Higher Education Commission (CHE) to study Ph.D. program (Sandwich program) at Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand from 2005-2012.

Traning:

Genetic engineering in Lactic Acid Bacteria at Instituto de Productos Lacteos de Asturis, Asturias, Spain, fron April 2010 to February 2011.http://www.ipla.csic.es/

ประวัติการทำงาน::

งานสอน

 • ปีการศึกษา 1/2555

        1.อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

 • ปีการศึกษา 2/2555

        1. ผู้ประสานงานรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ (1902 203)

        2. ผู้ประสานงานรายวิชาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (1901 305)

 • ปีการศึกษา 1/2556

        1. ประธานรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (1901 203)

        2. ผู้ประสานงานจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สำหรับพยาบาล (1901 305)

งานบริการวิชาการ

 • ปีการศึกษา 1/2555

        1. อาจารย์พิเศษ บรรยายเรื่อง ระบบภูมิคุ้มกันและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ สำหรับนักศึกษาชีววิทยาชั้นปีที่3 คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

        2. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ปีการศึกษา 2/2555

        1. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ปีการศึกษา 1/2556

        1.วิทยากรบรรยาย เรื่อง Quantitive Real-time PCR งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยสำหรับโรคติดเชื้อที่ถูกละเลย (Diagnostic technologies for neglected infectious diseases-DTNID 13-14 พฤษภาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        2.อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัย

        1. โครงการ การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกส์จากอุจจาระเด็กแรกเกิดที่มีสุขภาพดีและดื่มนมแม่

            สถานะ: หัวหน้าโครงการ

            แหล่งทุน/ประเภททุน: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2555

        2. โครงการ การสร้างเชื้อ recombinant Bifidobacterium breve ที่มีการแสดงออกของโปรทีน viral capsid protein1 (VP1) จากเชื้อไวรัส enterovirus สายพันธุ์ 71

            สถานะ: หัวหน้าโครงการ

            แหล่งทุน/ประเภททุน: สกว.+สกว+มอบ/ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556

        3. การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกส์จากอุจจาระเด็กแรกเกิดที่มีสุขภาพดีและดื่มนมแม่

           สถานะ: หัวหน้าโครงการ

           แหล่งทุน/ประเภททุน: สกอ.

ประกาศนียบัตร

    1. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) และการประยุกต์เขียนข้อเสนอโครงการ (proposal)

    2. The workshop of Two-day intensive course on the principles of Good Clinical Practice (GCP) MedResNet

    3. ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 8 เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ปี2557
 • ประธานกรรมการระบบจัดตั้งและดูแลคลังข้อสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 • กรรมการและเลขานุการการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
 • กรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 • กรรมการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 • กรรมการห้องปฏิบัติการวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 • คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

Medical Biotecnology

 

ผลงานทางวิชาการ::

Panya M, Lulitanond V, Tangphatsornruang S, Namwat W, Wannasutta R, Suebwongsa N, Mayo B.  Sequencing and analysis of three plasmids from Lactobacillus casei TISTR1341 and development of plasmid-derived Escherichia coli-L.casei shuttle vectors. Appl Microbiol Biotechnol 2012; 93(1): 261-72. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21822904

Namfon Suebwongsa, Marutpong Panya, Wises Namwat, Saovaluk Sookprasert, Begoña Redruello, Baltasar Mayo, Miguel A. Álvarez, Viraphong Lulitanond.Cloning and expression of a codon-optimized gene encoding the infl uenza A virus nucleocapsid protein in Lactobacillus casei. International Microbiology, Vol 16, No 2 (2013)

http://130.206.88.107/revistes224/index.php/IM/article/viewFile/72577/72342