หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. นิตยา ชาคำรุณ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353900 ต่อ 5877
โทรสาร :: 045353901
ห้องพัก:: 0891879672
E-mail :: nittaya.j@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::