หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว เสาวณีย์ โอ้อารี
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::

มัธยมต้น โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

มัธยมปลาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สาย วิทย์ - คณิต

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ประวัติศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน::

2554 - 2555 จ้างเหมาปฏิบัติงานพัสดุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ปัจจุบัน นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน โครงการวิจัยและบริการวิชาการ

รับเรื่องแจ้งซ่อม

ตรวจรับครุภัณฑ์

เบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ควบทะเบียนครุภัณฑ์ และทะเบียนวัสดุ

ความรู้ความสามารถพิเศษ::