หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว ลินดา คำมุงคุณ
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353927
โทรสาร :: 045-353911
มือถือ :: -
E-mail :: lin_kom@hotmail.com