หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. พัจนภา ธานี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ต่อ 5866 มือถือ 0815472542
โทรสาร :: 045-353901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP321
E-mail :: patnapa@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::

พ.ศ. 2552       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ)

                    สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2549       วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอาหารและโภชนาการ

                    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน::

2552-2554    อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

2554-ปัจจุบัน   อาจารย์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

1902 301 วิชาโภชนศาสตร์

1902 402 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

1902 305 สุขภาพจิตชุมชน

1902 212 สุขาภิบาลอาหาร

1902 208 โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

-    งานวิจัยด้านความปลอดภัยของอาหาร การประเมินความเสี่ยงในการได้รับสารอันตรายทางเคมีจากการบริโภคอาหาร

-    พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

-    พฤติกรรมสุขภาพ

ผลงานทางวิชาการ::

1 หัวหน้าโครงการวิจัย

- โครงการวิจัยการประเมินการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556

- โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านของครัวเรือนในพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557

2 ผู้ร่วมวิจัย

-โครงการงานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องแกงเผ็ดในระดับครัวเรือนในพื้นที่ภาคกลาง สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

-โครงการวิจัย ความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ผลงานด้านอื่นๆ::

1.    พัจนภา วงษาพรหม เวณิกา เบ็ญจพงษ์ วีรยา การพานิช และปราณี พัฒนกุลอนันต์. วัตถุกันเสียที่ใช้ในเครื่องแกงเผ็ดแดงซึ่งจำหน่ายในท้องตลาดในเขตภาคกลาง. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 3 “ภาคีร่วมใจ โภชนาการไทยมั่นคง” (2551)

2.    พัจนภา วงษาพรหม เวณิกา เบ็ญจพงษ์ วีรยา การพานิช และปราณี พัฒนกุลอนันต์. การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคเครื่องแกงเผ็ดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี. วารสารพิษวิทยาไทย  ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม- มิถุนายน 2552.

3.    Patnapa Wongsaprom Arthit Thani Jarukul Charoensri Sirinapa Donrathai Pornpun Tayahorm and Kunthong Mungkung Alcoholic Beverage Behavior and Opinion on Alcoholic Regulation Act of Undergraduate Student in Chalermkarnchana College, Srisaket Province Journal of Health Education. Vol. 34 No. 117 January - April 2011.

4.    Patnapa Wongsaprom and Chadrawichai Chanprom. Attitude and behavior in food consumption among high waist circumference worker age: a case study in Ban Nomknam Thad sub-district Rattanaburi district Surin province. The 1st Nongkhai campus international conference 2013 “Building up of the Research based knowledge for sustainable development of the greater Mekong sub-region” Khon kaen University (2013)

5.    พัจนภา วงษาพรหม,  เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  และแสงอรุณ  ไชยสนาม “พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Full Proceeding) ,การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัยครั้งที่ 7 (2556)

6.    พัจนภา วงษาพรหม จันทร์เพ็ญ คุชิตา มินตรา  สาระรักษ์ และพลากร  สืบสำราญ การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันการขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (2556)

7.    พัจนภา วงษาพรหม และกัลยา นามวงศ์ การรับรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมโภชนาการของผู้ปกครองสำหรับเด็กชั้นอนุบาล กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (2557)