หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. จิตติยวดี ศรีภา
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP323
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::

โครงการวิจัย

1. Cloning and characterization of Opisthorchis viverrini leucine aminopeptidase

2. การตรวจหาเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิออร์พิสทอร์คิส วิเวอรินิในปลาน้ำจืด จากอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

1.Jittiyawadee Sripa, Porntip Pinlaor, Paul J. Brindley, Banchob Sripa, et., al. RNA interference targeting cathepsin B of the carcinogenic liver fluke, Opisthorchis viverrini. Parasitology International. May 2011, p. 283-288.

ผลงานด้านอื่นๆ::