หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. ดร.สมเจตน์ ทองดำรงธรรม
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353925-27 ต่อ 5846
โทรสาร :: 045-353901
ห้องพัก:: -
E-mail :: somjate.t@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546

ประวัติการทำงาน::

2554- ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2553-2554 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

2546-2553 โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จังหวัดนครพนม (International Emerging Infection Program) ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯด้านสาธารณสุข (Thailand - CDC collaboration)

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
ความรู้ความสามารถพิเศษ::

การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน  การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลงานทางวิชาการ::
1.ผลงานทางวิชาการ
1. Kuster, A. C., Huser, B. J., Thongdamrongtham, S., Patra, S., Padungthon, S., & Kuster, A. T. (2023). A model for predicting reduction in mobile phosphorus of lake sediment by aluminum drinking water treatment residuals. Water Research, 232, 119677. https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.119677

2. Thongdam, S., Kuster, A. C., Huser, B. J., & Kuster, A. T. (2021). Low dose coagulant and local soil ballast effectively remove cyanobacteria (Microcystis) from tropical lake water without cell damage. Water (Switzerland), 13(2). https://doi.org/10.3390/w13020111

3. Kuster, A. C., Huser, B. J., Thongdamrongtham, S., Padungthon, S., Junggoth, R., & Kuster, A. T. (2021). Drinking water treatment residual as a ballast to sink Microcystis cyanobacteria and inactivate phosphorus in tropical lake water. Water Research, 207, 117792. https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117792

4. Supanee Junsiri, Sitthicchai Chaikhan, Somjate Thongdamrongtham, Wastewater Management of Plastic Bag Washing Plant at Ubon Ratchathani University. การจัดการน้ำเสียของโรงล้างขยะพลาสติก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Journal of Health Science - วารสารวิชาการสาธารณสุข: Vol. 31 No. 3 (2022): May - June 2022 VOL. 31 NO. 4 (2022): JULY - AUGUST 2022

5. Supanee Junsiri, Sitthicchai Chaikhan, Nattapat Anthaworapong, Somjate Thongdamrongtham, Dollapat Supasuk, Association between Knowledge, Attitudes, and Behavior of Household Hazardous Waste Management in That Sub-district, Warinchamrab Ubon Ratchathani . ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การจัดการขยะอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี , Journal of Health Science - วารสารวิชาการสาธารณสุข: Vol. 31 No. 3 (2022): May - June 2022

6.ทัศริยา กลิ่นขจร, สิรินญา กุลวงค์, จิดาภา ปัททุม, สิทธิชัย ใจขาน, สมเจตน์ ทองดำรงธรรม & ถนัดกิจ ชารีรัตน์ (2022). ผลของวัสดุปอซโซลานเถ้าแกลบต่อสมบัติของอิฐมวลเบา. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 5(2), 182–190. https://doi.org/10.14456/jsse.2022.21 (Original work published 8 มิถุนายน 2022)

2.วิจัยที่กำลังดำเนินการ
1. หัวหน้าโครงการวิจัย : การใช้ตะกอนประปาดัดแปลงสภาพร่วมกับสารโคแอกกูแลนท์ในการกำจัดไซยาโนแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

3.งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
1. หัวหน้าโครงการวิจัย: การจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สกว. (2558)

2. หัวหน้าโครงการวิจัย ผลกระทบด้านสุขภาพของแรงงานคุ้ยขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระยะดำเนินงาน 1 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

3. หัวหน้าโครงการวิจัย : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี (2556)

4. ผู้ร่วมวิจัย : รูปแบบการการสุขาภิบาลแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน บ.เก่าน้อย ต.ธาตุ อ.เมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สกว. (2557)

5. ผู้ร่วมวิจัย โครงการ พัฒนาการผลิตกะหล่ำปลีให้ได้มาตรฐานที่ดี ในเขตพื้นที่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษา การปลูกกะหล่ำปลีในแขวงจำปาสัก สกว. (2558)

6. ผู้ร่วมโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะดำเนินงาน ตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557

7. หัวหน้าโครงการ การจัดการขยะติดเชื้อของผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลิน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีษะเกษ ระยะดำเนินงาน มิถุนายน 2556 – มีนาคม 2557

8. ผู้ร่วมโครงการวิจัย การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของคนงานรับจ้างขนส่งสินค้าการเกษตรในตลาดเจริญศรี ระยะดำเนินงาน 1 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

9. ผู้ร่วมโครงการวิจัย. แนวทางการจัดทำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.แหล่งทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข.ปีงบประมาณ 2559

10. ผู้ร่วมโครงการวิจัย. การศึกษาผลกระทบจากระดับเสียงของเรือที่สัญจรในท่าน้ำจังหวัดอุบลราชธานี แหล่งทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559

11. ผู้ร่วมโครงการวิจัย. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพ สำหรับพนักงานผู้สัมผัสยาง ในพื้นที่สหกรณ์ภูจองนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี. ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559 – ตุลาคม 2560. แหล่งทุน สกว.

12. ผู้ร่วมโครงการวิจัย. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับสัมผัสกลิ่นของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานผลิตยางแท่ง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. แหล่งทุน สกว.

13. ผู้ร่วมโครงการวิจัย.ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในอากาศและคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลงานด้านอื่นๆ::