หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. ดร.สมเจตน์ ทองดำรงธรรม
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353925-27 ต่อ 5846
โทรสาร :: 045-353901
มือถือ :: -
E-mail :: somjate.t@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546

ประวัติการทำงาน::

2554- ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2553-2554 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

2546-2553 โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จังหวัดนครพนม (International Emerging Infection Program) ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯด้านสาธารณสุข (Thailand - CDC collaboration)

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
ความรู้ความสามารถพิเศษ::

การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน  การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลงานทางวิชาการ::

1. Kuster, A. C., Huser, B. J., Thongdamrongtham, S., Padungthon, S., Junggoth, R., & Kuster, A. T. (2021). Drinking water treatment residual as a ballast to sink Microcystis cyanobacteria and inactivate phosphorus in tropical lake water. Water Research, 207, 117792. https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117792

2. Thongdam, S., Kuster, A. C., Huser, B. J., & Kuster, A. T. (2021). Low dose coagulant and local soil ballast effectively remove cyanobacteria (Microcystis) from tropical lake water without cell damage. Water (Switzerland), 13(2). https://doi.org/10.3390/w13020111

3. สมเจตน์ ทองดำ เสาวลักษณ์ สุวรรณบล. ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำงานของเกษตรกรไร่อ้อยในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู. ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561.

4. สุภาวดี แก้วระหัน สมเจตน์ ทองดำ มินตรา สาระรักษ์ และนิตยา ชาคำรุณ.การศึกษาสภาพการผลิตและศึกษาผลตกค้างของสารเคมีในผลผลิตและในเลือดของเกษตรกรผู้ผลิตกะหล่ำปลีในเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก ,สปป.ลาว. ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561.

5. สมเจตน์ ทองดำ จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา. ผลกระทบทางด้านสุขภาพของแรงงานคุ้ยขยะในหลุมฝังกลบขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560;20(1).

6. สมเจตน์ ทองดำ มินตรา สาระรักษ์ นิตยา ชาคำรุณ สุภาวดี แก้วระหัน. (2559). สารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี ในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 30 มีนาคม 2559, 15-20.

7. สมเจตน์ ทองดำ, จิราภรณ์ หลาบคำ, ลักษณีย์ บุญขาว. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2558;17(1): 36-49.

8. จิราภรณ์ หลาบคำ, นิตยา จิตบันเทิง, สมเจตน์ ทองดำ, อำพร ผาคำศรี, สายันต์ จันทรดี. รูปแบบการจัดการน้ำบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่, 7(2), 22-35.

9. สมเจตน์ ทองดำ, พรรณิการ์ นามวิชา. การจัดการมูลฝอยในครัวเรือน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4; 27 มี.ค. 2558;จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย.

10. จิราภรณ์ หลาบคำ ลักษณีย์ บุญขาว นิตยา ชาคำรุณ สมเจตน์ ทองดำ จีราพร ทิพย์พิลา และจินตนา ศิริบูรณ์ พิพัฒนา (2558). รูปแบบการพัฒนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 7(4), 52-69

11. Thongdam S.;and Taoin J.; “Infectious Waste Management in regard to Patients with Diabetes undergoing Insulin Treatment at Kantaralak hospital in Srisaket province.” Proceedings of The 8th Ubon Ratchathani University Research Conference; 17-18 July 2014; Ubon Ratchathani; Thailand.

12. Boonkhao L.; Lapkham C.; Jitbantoeng N.; and Thongdam S.. Safety and Environment Role Modal in the Primary Schools Network of Ubon Ratchathani University: Proceedings of The 8th Ubon Ratchathani University Research Conference; 17-18 July 2014; Ubon Ratchathani, Thailand.

13. Boonkhao L.; Thongdam S.; Lapkham C.; and Jitbantoeng N.. Environment Impact Assessment in Primary Schools Network of Ubon Ratchathani University: Proceedings of The 3rd College of Medicine and Public Health Research Conference; 13-14 March 2014; Ubon Ratchathani, Thailand.

ผลงานด้านอื่นๆ::