หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. สมเจตน์ ทองดำรงธรรม
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353925-27 ต่อ 5846
โทรสาร :: 045-353901
มือถือ :: -
E-mail :: s.chin40@gmail.com
ประวัติการศึกษา::

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

สถาบันการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล

2546

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

2552

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน::

2546-2553   โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จ.นครพนม(IEIP) ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯด้านสาธารณสุข (Thailand-CDC collaboration)

2553-2554 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

2554- ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ประธานหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
ความรู้ความสามารถพิเศษ::

การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน  การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผลงานทางวิชาการ::

งานวิจัยที่เผยแพร่

            1.  สมเจตน์ ทองดำ  จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา. ผลกระทบทางด้านสุขภาพของแรงงานคุ้ยขยะในหลุมฝังกลบขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560;20(1).

2. สมเจตน์  ทองดำ มินตรา  สาระรักษ์  นิตยา  ชาคำรุณ  สุภาวดี  แก้วระหัน. (2559). สารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี ในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5 30 มีนาคม 2559, 15-20.

3. สมเจตน์ ทองดำ, จิราภรณ์  หลาบคำ, ลักษณีย์  บุญขาว. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2558;17(1): 36-49.

4. จิราภรณ์ หลาบคำ, นิตยา จิตบันเทิง, สมเจตน์ ทองดำ, อำพร ผาคำศรี, สายันต์ จันทรดี. รูปแบบการจัดการน้ำบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่, 7(2), 22-35.

5. สมเจตน์  ทองดำ, พรรณิการ์  นามวิชา. การจัดการมูลฝอยในครัวเรือน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 4; 27 มี.ค. 2558;จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย.

         

6. จิราภรณ์ หลาบคำ ลักษณีย์ บุญขาว นิตยา ชาคำรุณ สมเจตน์ ทองดำ จีราพร ทิพย์พิลา และจินตนา ศิริบูรณ์ พิพัฒนา (2558). รูปแบบการพัฒนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 7(4), 52-69

          7. Thongdam S.;and Taoin J.; “Infectious Waste Management in regard to Patients with Diabetes undergoing Insulin Treatment at Kantaralak hospital in Srisaket province.” Proceedings of The 8th Ubon Ratchathani University Research Conference; 17-18 July 2014; Ubon Ratchathani; Thailand.

8. Boonkhao L.; Lapkham C.; Jitbantoeng N.; and Thongdam S.. Safety and Environment Role Modal in the Primary Schools Network of Ubon Ratchathani University: Proceedings of The 8th Ubon Ratchathani University Research Conference; 17-18 July 2014; Ubon Ratchathani, Thailand.

         9.  Boonkhao L.; Thongdam S.; Lapkham C.; and Jitbantoeng N.. Environment Impact Assessment in Primary Schools Network of Ubon Ratchathani University: Proceedings of The 3rd College of Medicine and Public Health Research Conference; 13-14 March 2014; Ubon Ratchathani, Thailand.

 

 

   งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.       หัวหน้าโครงการวิจัย:  การจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สกว. (2558)

2.       หัวหน้าโครงการวิจัย ผลกระทบด้านสุขภาพของแรงงานคุ้ยขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระยะดำเนินงาน  1 ธันวาคม 2557 –  30 กันยายน 2558

3. หัวหน้าโครงการวิจัย :  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี (2556)

4. ผู้ร่วมวิจัย : รูปแบบการการสุขาภิบาลแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน บ.เก่าน้อย ต.ธาตุ อ.เมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สกว. (2557)

5. ผู้ร่วมวิจัย โครงการ พัฒนาการผลิตกะหล่ำปลีให้ได้มาตรฐานที่ดี ในเขตพื้นที่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษา การปลูกกะหล่ำปลีในแขวงจำปาสัก  สกว. (2558)

6. ผู้ร่วมโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะดำเนินงาน  ตุลาคม 2556 –  กุมภาพันธ์ 2557

7. หัวหน้าโครงการ การจัดการขยะติดเชื้อของผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลิน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีษะเกษ ระยะดำเนินงาน  มิถุนายน 2556 –  มีนาคม 2557

8. ผู้ร่วมโครงการวิจัย การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของคนงานรับจ้างขนส่งสินค้าการเกษตรในตลาดเจริญศรี ระยะดำเนินงาน  1 ธันวาคม 2557 –  30 กันยายน 2558

9.       ผู้ร่วมโครงการวิจัย. แนวทางการจัดทำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.แหล่งทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข.ปีงบประมาณ 2559

10.   ผู้ร่วมโครงการวิจัย. การศึกษาผลกระทบจากระดับเสียงของเรือที่สัญจรในท่าน้ำจังหวัดอุบลราชธานี แหล่งทุนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2559

งานวิจัยที่กำลังทำ:

1.       ผู้ร่วมโครงการวิจัย. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพ สำหรับพนักงานผู้สัมผัสยาง ในพื้นที่สหกรณ์ภูจองนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี. ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559 – ตุลาคม 2560. แหล่งทุน สกว.

2.       ผู้ร่วมโครงการวิจัย. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับสัมผัสกลิ่นของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานผลิตยางแท่ง ในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. แหล่งทุน สกว.

3.       ผู้ร่วมโครงการวิจัย.ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในอากาศและคุณภาพอากาศภายในห้องเรียนอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ผลงานด้านอื่นๆ::

1. หัวหน้าโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ขยะ Recycle  เรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม นำสู่สุขภาพชุมชน ปีที่ 2 ณ หมู่บ้านหนองไฮ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556)

2.   หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการค่าย “สานฝัน ต้นกล้า สา’สุข” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (วันที่ 18-20 มกราคม 2557)

3.    หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.    

4.   หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

5.  ผู้ร่วมโครงการ การบริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร โครงการอาหารปลอดภัยห่างไกลสารเคมีปนเปื้อน โรงอาหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทิดไท้องค์ราชัน (วันที่ ๑ ตุลาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555)

6.  ผู้ร่วมโครงการ และติดตามประเมินผลโรงเรียนในโครงการ การพัฒนาศักยภาพแกนนำต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี (วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน และ 22, 24 สิงหาคม 2555)

7.   ผู้ร่วมโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2555 (วันที่ 8-9 กันยายน ๒๕๕5)

8.   ผู้ร่วมโครงการโครงการเปิดโลกสู่ร่างอาจารย์ใหญ่ วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕5 (วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕5)

9.   ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิตสู่วิถีท้องถิ่นแบบพอเพียง (วันที่ 12-14 มีนาคม 2556)

10.   ผู้ร่วมโครงการ การบริการวิชาการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับการจัดการโรงเรียนปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (วันที่ 25-26 มีนาคม 2556)

11.   ผู้ร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำต้นแบบด้านพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี (วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556) 

12. ผู้ร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจัดประชุมคืนข้อมูลให้กับโรงเรียนเครือข่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (วันที่ 25 มีนาคม 2557)

13. ผู้ร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ และสุขอนามัยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

14. ผู้ร่วมโครงการบริการวิชาการ การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2 ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557