หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. นิยม จันทร์นวล
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: ภายใน 5889 มือถือ 080-5602732
โทรสาร :: 045-353901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP329
E-mail :: niyom.j@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::

วท.บ.(สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2549

ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2551

ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

ประวัติการทำงาน::

2554–2557 อาจารย์ ประจำกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.ม.)
ความรู้ความสามารถพิเศษ::

Health Behavior

Health Promotion

Health Communication

Sexuality Health

ผลงานทางวิชาการ::

1.Chaikoolvatana., Manwong M, Jannual N, et al. Effects of the cigarette smoking prevention program among high school students in north-eastern of Thailand: a pilot study. J Med Assoc Thai 2013; 96(6): 14-24.

2.Serasart S, Pharueng., Junnual., Chaikoolvatana A, Chaikoolvatana C. Survey of cigarette dangers and attitudes toward cigarette consumption among young primary school pupils, Ubon Ratchathani.KhonKaen Med J 2013; 36(3): 14-22.

3.Junnual N, Pimpak T, Mangwong M. Factors Influencing Violent Behavior of Adolescents in Tambol Ta-UdAmphoeKhukhanSisaket Province. Proceeding UBURC 6th; 139-146. 2012.

4.Junnual N, Tipmongkoon S, Suebsamran P, Protective Behavior And Health In Farmer Who Used Pesticide In TumbonTadob, AmphurMeung, Srisaket Province. Proceeding UBURC 7th; 56-63. 2013.

5.Junnual N. Factors Related with game online addiction behavior in secondary school students of Nadoonprachasan School, Mahasarakham Province. Sanpasitthiprasong Medical Journal 2014; 34 (1)

6.Junnual N. Factors Influencing Sexual Behavior of Secondary School Students, Ubon Ratchathani province. Public Health Burapha University Journal 2014; 9(2)

7. Junnual N. Effective of safety health behavior program of waste collector, Ubon Ratchathani Municipality, Ubon Ratchathani. Proceeding UBURC 8th; 2014.

8. Junnual N, Chaikoolvatana A, Suebsamran P, Thongnun W, Sitthibutra C. Evaluation of Quit-Calendar in Smoking Cessation at Sanpasithiprasong Hospital, Ubon Ratchathani. Southeast Asian journal of tropical medicine and public health. 46(1) January 2015.

9. นิยม จันทร์นวล และนิดา สาครเจริญ.ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อสื่อรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขครั้งที่ 4 (Full proceeding) วันที่ 27 มีนาคม 2558

10. นิยม จันทร์นวล ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ และผกาวดี วิรุณพันธ์. ผลของการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนชาย อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร.เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 17 (Full proceeding) วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558

11. เสาวนีย์ ทองนพคุณ และนิยม จันทร์นวล. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นภาคตะวันออกโดยการประยุกต์แบบจำลอง PRECEDE PROCEED.เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 17 (Full proceeding) วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558

12. นิยม จันทร์นวล. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 (Full proceeding) วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558

13. นิยม จันทร์นวล ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ และพัจนภา วงษาพรหม. ผลการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารสาธารณสุขศาสตร์.ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2558

14. นิยม จันทร์นวล. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุบ้านนาสะไมย์ จังหวัดยโสธร. เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขครั้งที่ 5 (Full proceeding) มีนาคม 2559

15. นิยม จันทร์นวล. การศึกษาแนวทางลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด (ABC)

16. นิยม จันทร์นวล และทักษิณ พิมพ์ภักดิ์. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาชายสายอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 (Full proceeding) กรกฎาคม 2559

17. นิยม จันทร์นวล และพลากร สืบสำราญ. สถานการณ์การสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

18. นิยม จันทร์นวล และศิริญญา วิลาศรี. ผลการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

19. นิยม จันทร์นวล. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร. วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 26 ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม – สิงหาคม 2560

ผลงานด้านอื่นๆ::