หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. นิยม จันทร์นวล
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ ::
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: toybuu_2009@windowslive.com
ประวัติการศึกษา::

วท.บ.(สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2549

ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2551

ผลงานทางวิชาการ::

โครงการวิจัย

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.

ผลงานตีพิมพ์

1. นิยม จันทร์นวล, ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ และภัสรา สะอาด. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ.  ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25-27 ก.ค. 2555.

ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการบริการวิชาการ

1. เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 3

2. เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 4

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. การศึกษารวบรวมการแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี