หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. ปวีณา ลิมปิทีปราการ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ต่อ 5871 มือถือ 089-7818468
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP328
E-mail :: pawena.l@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::

2542 วทบ. สาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2549 M.Sc. การจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559 Ph.D. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน::

นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา

การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

การควบคุมกากอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย

การเก็บตัวอย่างน้ำและการวิเคราะห์

การจัดการเหตุรำคาญ

เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอย

การวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

Solid waste management

Hazardous waste management

Food sanitation

Wastewater analysis

ผลงานทางวิชาการ::

1. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2

-ปวีณา ลิมปิทีปราการ, จีราพร ทิพย์พิลา, พัจนภา ธานี, ปัณฑิตา สุขุมาลย์. การประเมินความพร้อมของ ชุมชนเพื่อเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย: กรณีศึกษาในเขตเมือง. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2562; 7(4): 579-589.

-Rangjob T., Suebsamran P and Limpiteeprakan P. Oral Health Knowledge, Attitude and Practices in Parents of Preschool in Warinchamrab Municipality, Ubon Ratchathani Province. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2562; (1):17-27.

2. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

-ปวีณา ลิมปิทีปราการ, สุภาพร โยธานนท์. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแข้ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2562; 12(1):489-97.

-ปวีณา ลิมปิทีปราการ, พัสตราภรณ์ โพธิแลกุ. ประสิทธิภาพของอีเอ็มบอลจากขยะอินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2562; 21(2):137-145.

-กิตติ เหลาสุภาพ, ปวีณา ลิมปิทีปราการ, อารี บุตรสอน. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ. 2559; 9(3):222-8.

-Pimpak T., Yoobua C., Yuenying P., Limpiteeprakan P. Sleep quality among students at a highschool in Srisaket Province, Thailand. Journal of Public Health and Development. 2018; 6(1): 63-74.

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

-ปวีณา ลิมปิทีปราการ, อธิวัฒน์ แสงเสวก. พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่”; 11-12 กรกฎาคม 2562; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2562. 168-177.

-จีราพร ทิพย์พิลา, ปวีณา ลิมปิทีปราการ, พัจนภา ธานี, มินตรา สาระรักษ์, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา. ภาวะสุขภาพและระบบการดูแลตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กรณีศึกษาตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่”; 11-12 กรกฎาคม 2562; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2562. 1-10.

-ศิวพร หงษ์สระคู และ ปวีณา ลิมปิทีปราการ. ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี. ใน: วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 8 \\\\\\\"การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง\\\\\\\"; 26 มิถุนายน 2562; โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2562. 32-41.

-ธมลวรรณ สุนทรศร, ปวีณา ลิมปิทีปราการ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค พยาธิใบไม้ตับของประชาชนบ้านแดง ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ. ใน: วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 “ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”; 31 สิงหาคม 2561; โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 37-46.

-นุชนารถ โพธิโคตร, ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์, ปวีณา ลิมปิทีปราการ. ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”;12-13 กรกฎาคม 2561; อาคารเทพรัตน สิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 455-69.

-พัจนภา ธานี, ปวีณา ลิมปิทีปราการ. ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์. การพัฒนารูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผู้สูงอายุในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน: ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”;12-13 กรกฎาคม 2561; อาคารเทพรัตน สิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 455-69.

-ฐานิสรา โฉมเกิด, สุวภรณ์ แดนดี, ปรารถนา โฉมเฉลา, รัตติยา ทองรุ่ง, ปวีณา ลิมปิทีปราการ, และ พัชรี พรรณพานิช. ความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติธรรมและความถี่ในการประยุกต์ความรู้ในหลักปฏิบัติธรรมมีผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวมรรค 8 ของนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12; 27-29 พฤษภาคม 2561; โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง. 1503-10.

-ปวีณา ลิมปิทีปราการ, ฐิติรัช งานฉมัง. ผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชา เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยขั้นสูง. ใน: การประชุมวิชาการ เรื่องกลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล ครั้งที่ 13; 29-30 มีนาคม 2561; โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร. 173-82.

-ปวีณา ลิมปิทีปราการ, สุภัครินทร์ ก้อนมณี. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการซากโทรศัพท์มือถือ และแบตเตอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ใน: อินทิรา ซาฮีร์, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 “ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์”; 13-14 กรกฎาคม 2560; อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2560. 340-52.

-Limpiteeprakan P. and Tubtimhin S. Household Organic Waste Management using Takakura Home Method. In: Proceeding of the 9th International Conference on Sustainable Waste Management towards Circular Economy; 2019 November 27-30; KIIT; Odisha. India. 2019. 370-376.

-Unawong S. and Limpiteeprakan P. Efficiency of leachate treatment with Thai Morning Glory. In: Proceeding of the 8th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management; 2019 May 23-24; Twin Tower Hotel; Bangkok. Thailand. 2019. 1-10.

-Limpiteeprakan P. and Makkarin P. Quality of Tap Water in Bann Tha Phosri Community, Det Udom District, Ubon Ratchathani. In: Proceeding of the 3rd International conference on Public Health in Asia; 2017 Apr 28-29; Hiroshima Japan. 2017. 87-93.

ผลงานด้านอื่นๆ::