หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. ปวีณา ลิมปิทีปราการ
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ต่อ 5866
โทรสาร :: -
มือถือ :: 089-7818468
E-mail :: pawenal@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::

2542 วทบ.สาธารณสุขศาตร์ (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) ม.ขอนแก่น

2549 วทม. การจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน::

นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::

Solid waste management

ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::