หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. พลากร สืบสำราญ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP317
E-mail :: phala.su@gmail.com
ประวัติการศึกษา::

    ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

    ระดับปริญญาตรี   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    ระดับปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการระบาด) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน::

พ.ศ.2539-2545  ปฎิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   สถานีอนามัยบ้านพยอม, บ้านกอกแก้ว อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด

พ.ศ.2545-2552 ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  สถานีอนามัยบ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน  ปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::

1. Epidemiology

2. Biostatistics

3. Prevention and disease control

4. Sustainable health development

ผลงานทางวิชาการ::

โครงการวิจัย

1. ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ เอ็น 1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในเด็กและวัยรุ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานตีพิมพ์

-นิวัฒน์ อุณฑพันธุ์, เสริมพันธ์ นิตย์นรา, พลากร สืบสำราญ, วิวัฒน์ อังศุสิงห์ และวชิระ สิงหะ

คเชนทร์.การมีส่วนร่วมขององค์กรบริหารส่วนตำบลต่องานสาธารณสุขมูลฐานระดับตำบล.วารสารกฎหมายเพื่อชีวิต ปีที่ 3, ฉ.2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2547), หน้า 28-37 ISSN 1685-3830

        - พลากร สืบสำราญ, ปัณฑิตา สุขุมาลย์, ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ และขนิษฐา สุทธิประภา.ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับภาวะความดันโลหิตเกือบสูงในประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด. ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25-27 ก.ค. 2555

         -พลากร สืบสำราญ และคณะ.ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.ประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3. 13-14 มี.ค. 2557

         - Wanram S, Wongsena M, Suebsamran P, Panomket P, Tirat S, Wongsena P. Prognostic Factors of Human Papillomavirus Genotypes of Invasive Cervical Carcinoma: An Analytical Cross-Sectional Study in Lower North-East Thailand.  J Med Assoc Thai Vol. 97 Suppl. 2014

         - Chaiwong T, Srivoramas T, Sueabsamran P, Sukontason K, Sanford M R, Sukontason KL. House fly, Musca domestica, and blow fly, Chrysomya megacephala, as sources of pathogenic bacteria associated with human habitations in Northeast Thailand. Trop Biomed 2014.

 

ผลงานนำเสนอแบบวาจา

    -พลากร สืบสำราญ, ปัณฑิตา สุขุมาลย์, ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ และขนิษฐา สุทธิประภา.ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับภาวะความดันโลหิตเกือบสูงในประชาชนอายุ 30 ปีขึ้นไป ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด. ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. 25-27 ก.ค. 2555

     -ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ปกครองในการสอนเพศศึกษาให้บุตรหลานวัยรุ่นอายุ 10-15 ปี กรณีศึกษาบ้านบัววัด ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓“สิทธิและการเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์ : ประเทศไทยสู่อาเซียน” วันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม 2556  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท ๑๑  กรุงเทพมหานคร

 

ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์

        -Suebsomran P, Wongchompu J, Sararuk M, Pontaw K. Factors associated with physical activity among older people in Nonphueng Subdistrict, Warinchamrap District, UbonRatchathani Province : The 1stNongKhai Campus International Conference 2013: Building up of the research based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region” July 18-19, 2013

         -Suebsamran P, Manwong M, Junthathong W. The Relation between Knowledge, Attitudes toward Dangers of Cigarette Smoking and Cigarette Smoking  among High School Children: A case study of Kho-Wang District, Yasothorn Province : 21st IUHPE World Conference on Health Promotion 2013 Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH)  August 25-30, 2013

 

ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการบริการวิชาการ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วิทยาการระบาดในการสร้างงานวิจัยจากงานประจำสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จังหวัดอุบลราชธานี

 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. ทอดผ้าป่า Recycle พัฒนาคุณค่าศิลปวัฒนธรรมนำสู่สุขภาพชุมชน