หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. ลักษณีย์ บุญขาว
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0854947265
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP326
E-mail :: blaksanee@gmail.com
ประวัติการศึกษา::

 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::

โครงการวิจัย

1. สมเจตน์ ทองดำ, จิราภรณ์ หลาบคำ, ลักษณีย์ บุญขาว. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นทีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2558; 17(1 มกราคม – เมษายน 2558) :37-50.

2. ลักษณีย์ บุญขาว, โชติมา พลรักษา, จีราพร ทิพย์พิลา. การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงเตาเผาอิฐมอญแห่งหนึ่งในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2559; 18(1): 39-46.

3. จิราภรณ์ หลาบคำ, ลักษณีย์ บุญขาว, นิตยา ชาคำรุณ, สมเจตน์ ทองดำ, จีราพร ทิพย์พิลา, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา. รูปแบบการพัฒนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 2558; 7(4): 52-69.

4. ทวีชัย ศิริพวงสะกะ, จิราภรณ์ หลาบคำ, ลักษณีย์ บุญขาว, ฐิติรัช งานฉมัง. การประเมินสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ใน: อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์,บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1; 7-8 ธันวาคม 2560; สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.เชียงใหม่: 2560.1-6.

5. ชุติมา ชนินกุล นิตยา ชาคำรุณ และลักษณีย์ บุญขาว. (2561). การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561; จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย.

6. ณัชนันทน์ ฉิมแสง จิราภรณ์ หลาบคำ* ลักษณีย์ บุญขาว จีราพร ทิพย์พิลา และเพียงระวี บุญทอง. การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 “ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 2561

7. ลักษณีย์ บุญขาว* จิตติมา สิงห์นิสัย . พฤติกรรมการเกิดโรค มือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 “ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

8. ลักษณีย์ บุญขาว, ดุษฎี ถาวรพงศ์. การศึกษาระดับเสียงและแผนที่แสดงระดับเสียงเทียบเท่าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2562; 21(1 มกราคม – เมษายน 2562):56-63.

9. นิตยา ชาคำรุณ, ลักษณีย์ บุญขาว. การประเมินปริมาณฝุ่นละอองของคนงานทำอิฐมอญแดงในตำบลหนองกินเพล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2562; 21(1 มกราคม – เมษายน 2562) :68-75.

10. บุษบา บุญทน, ลักษณีย์ บุญขาว. ความชุกของการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและกระดูกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการผิดปกติของการเจ็บปวดกล้ามเนื้อและกระดูกของคนขับรถสองแถวประจำทางขนาดเล็กในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2561; 37(6):823-833.

11. Boonkhao L., Chamnannetiwit P. Contamination of airborne fungi in hair and beauty salons at Sri Khi Municipality Warinchamrap District, Ubonratchathani Province. in: Sayam Aroonsrimorakot, Editor. The 3rd Environmental and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018); 22 – 23 November, 2018; Mahidol University. Chonburi Thailand: 2018. 1-6.

12. Laksanee Boonkhao, Nittaya Chakhamrun and Prapatsorn Nasok. Noise dosimeter among. flower garland sellers who work at the red light intersection of Warinchamrap to Ubon Ratchathani by-pass road, Ubon Ratchathani Province.in: Somporn Chantara , Editor.The 5th Environment Asia International Conference. Transboundary Environmental NEXUS:From Local to Regional perspective; 13-15 June 2019.The Empress Hotel, Chiang Mai. Thailand; 2019. V44-V55.

13. ลักษณีย์ บุญขาว และ ภานุมาศ พันภู. ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัยครั้งที่ 13 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 11-12 กรกฎาคม 2562.

14. สุกันยา ชัยวัน, พัจนภา วงษาพรม และ ลักษณีย์ บุญขาว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การสัมมนาวิชาการระดับชาติความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ:2562.

15. เจนจิรา สงสอาด และลักษณีย์ บุญขาว. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพองค์รวมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ Thai Public Health in Transformation การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง. โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 26 มิถุนายน 2652. อุบลราชธานี: 2562.

16. ศริยา ศิริปรุ กิตติ เหลาสุภาพ และลักษณีย์ บุญขาว. ความตั้งใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟจราจรของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University.ปีที่ 2 ฉบับที่ 2;พฤษภาคม – สิงหาคม 2562;139-141.2562.

17. ภัทรทิรา วิชัยคำจร สง่าทับทิมหิน ลักษณีย์ บุญขาว และ กิตติ เหลาสุภาพ . ความรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด.การประชุมวิชาการ Thai Public Health in Transformation การสาธารณสุขไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง. โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 26 มิถุนายน 2652. อุบลราชธานี: 2562

18. สุภาณี จันทร์ศิริ สิทธิชัย ใจขาน และลักษณีย์ บุญขาว. คุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 กันยายน 2562. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: 2562.

19. ลักษณีย์ บุญขาว และนฤมล นามวงษ์. การประเมินมาตรฐานห้องส้วมและการตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องส้วมสาธารณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562;140-151.2562.

20. Laksanee Boonkhao, Jeeraporn Tippila, Nittaya Chakhamrun, Chiraporn Lapkham, Thitirat Nganchamung, Supanee Jansiri, Sitthichai Chaikhan and Jakkares Ittarat. Exploring the Guideline for Ubon Ratchthani University Campus Traffic Safety Management. 2nd ICRU International Conference. 17-19 Febuary 2020. Nakorn Si Thammarat, Thailand.

21. ลักษณีย์ บุญขาว และพาวีนา ผากา.ความรู้และพฤติกรรมการจัดการซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563;2563.

โครงการวิจัย

ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการาบริการวิชาการ

 

1. บริการวิชาการ: โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปี 2556

2. บริการวิชาการ:โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปี2 ปี 2557

3.งานวิจัย: แนวทางการจัดการความปลอดภัยในการจราจรทางถนน โดยรอบและภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.บริการวิชาการ:การสร้างความตระหนัก และแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้ ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชานี

5.งานวิจัย: การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร ของเกษตรกร ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จ. อุบลราชธานี

6. งานวิจัย: แนวทางการพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

7. งานวิจัย: ประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียของโรงล้างขยะถุงพลาสติกบริเวณรอบหลุมฝังกลบขยะ เทศบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

8. งานวิจัย:แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง

9.งานวิจัย: แนวทางการจัดการความปลอดภัยในการจราจรทางถนนโดยรอบและภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10. งานวิจัย: การเตรียมความพร้อมของชุมชนชนบทเพื่อรองรับสังคมสูงวัย: กรณีศึกษาชุมชนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

11. งานวิจัย: การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุปกรร์สารสนเทศและการสื่อสารในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12. งานวิจัย: การรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของผู้บริโภคผักตามท้องตลาด ผู้บริโภคผักอินทรีย์ ในจังหวัดอุบลราชธานี และเกษตรกรปลูกผักใน ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

13. งานวิจัย:รูปแบบการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย

14. บริการวิชาการ:การบูรณาการในการบริหารจัดการสารเคมีทางการเกษตรอย่างครบวงจร

15. งานวิจัย: การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของการพัฒนาระบบบริการของสถานพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับผู้ป่วยจากประเทศกัมพูชาและลาว