หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. ลักษณีย์ บุญขาว
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: 0854947265
E-mail :: lasans76@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::

 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::

โครงการวิจัย

1. การประเมินผลกระทบสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการาบริการวิชาการ

 

1. โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปี 2556

2. โรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปี2 ปี 2557