หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: พญ. ปาริชาติ ภิญโญศรี
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการบริการวิชาการ

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมแก่ชุมชนในเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) ทุ่งบอน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี