หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: พญ. ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353900 (ต่อ 5854)
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP319
E-mail :: piyarat.t@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::

วุฒิบัตร สาขา ตจวิทยา แพทยสภา

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ตจวิทยา ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

MSc with Distinction Phamaceutical sciences University of Greenwich UK

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน::

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ที่โรงพยาบาล ศิริราช

แพทย์ประจำ ที่โรงพยาบาลวารินชำราบ

แพทย์ประจำ ที่โรงพยาบาลบุณฑริก

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
อาจารย์แพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ แพทย์ประจำ คลินิกโรคผิวหนัง
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::