หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: พญ. ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: 0899442600
E-mail :: mdpiyarat@gmail.com
ประวัติการศึกษา::

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน::

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แพทย์ประจำ ที่โรงพยาบาลบุณฑริก

แพทย์ประจำ ที่โรงพยาบาลวารินชำราบ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
อาจารย์แพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์