หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว อนุสรา สารักษ์
ตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

ปฏิบัติงานทางด้านห้องปฏิบัติการ

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

คอมพิวเตอร์ (MS Office)

ภาษาอังกฤษ