หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาย ทักษกร วงศ์สีดา
ตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353928
โทรสาร :: 045-353901-28
มือถือ :: -
E-mail :: tongdang_25@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::