หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาย ทักษกร วงศ์ศรีดา
ตำแหน่ง :: นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353928
โทรสาร :: 045-353901-28
มือถือ :: -
E-mail :: tongdang_25@hotmail.com