หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.พญ. ศุทธินี ธิราช
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: +6645353900- ต่อ 5857
โทรสาร :: +6645353901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP322
E-mail :: sutthini.t@gmail.com
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการบริการวิชาการ

1. โครงการค่ายหมอ..มอทราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

2. โครงการค่ายหมอ..มอทราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3. โครงการค่ายหมอ..มอทราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556