หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. สุพัตรา ขจัดโรคา
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3900 ต่อ 5848 มือถือ 088-4693744
โทรสาร :: 0-4535-3901
ห้องพัก:: อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี ห้อง SY 218
E-mail :: skachadroka05@gmail.com
ประวัติการศึกษา::

B.Sc. Medical Technology

M.Sc. Laboratory Medical Science

Ph.D. Anatomy

ประวัติการทำงาน::

2003 - Present  Lecturer & Researcher   

                            College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

Lecturer

Researcher

Advisor

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

Attenuated vaccine technique

Bacterial cell culture

Gene tecnique

Animal handling; Mice and Rat

Human cell culture

Spinal cord injury technique in Rat

Protein assay

Gonadectomy

 

ผลงานทางวิชาการ::
 

1. Effect of endogenous androgens on 17beta-estradiol-mediated protection after spinal cord injury in male rats.

Kachadroka S, Hall AM, Niedzielko TL, Chongthammakun S, Floyd CL.

Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Center for Glial Biology in Medicine, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama 35249, USA.

J Neurotrauma. 2010 Mar;27(3):611-26. doi: 10.1089/neu.2009.1069.

ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2555

2. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2556