หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นพ. สุริยง แผลงงาม
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353-900 ต่อ 5854
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: -
E-mail :: mdsuripa@mail2.ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::