หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. รัตนา เล็กสมบูรณ์
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353900-5723
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: ratana_tlek@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::
วุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง 2533 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์) 2543 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
อาจารย์ผู้สอน
1. มหกายวิภาคศาสตร์
2. จุลกายวิภาคศาสตร์
3. ประสาทวิทยา
4. พัฒนาการมนุษย์
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

1. 1: Limsopatham K, Boonyawan D, Umongno C, Sukontason KL, Chaiwong T, Leksomboon R, Sukontason K. Effect of cold argon plasma on eggs of the blow fly, Lucilia cuprina (Diptera: Calliphoridae). Acta Trop. 2017 Dec;176:173-178. doi: 10.1016/j.actatropica.2017.08.005. Epub 2017 Aug 9. PubMed PMID: 28802553.
2. Sirichoat A, Chaijaroonkhanarak W, Prachaney P, Pannangrong W, Leksomboon R, Chaichun A, Wigmore P, Welbat JU. Effects of Asiatic Acid on Spatial Working Memory and Cell Proliferation in the Adult Rat Hippocampus. Nutrients. 2015 Oct 5;7(10):8413-23. doi: 10.3390/nu7105401. PubMed PMID: 26445061; PubMed Central PMCID: PMC4632421.
3. Nonsrijun N, Mitchai J, Brown K, Leksomboon R, Tuamsuk P. Overexpression of matrix metalloproteinase 11 in Thai prostatic adenocarcinoma is associated with poor survival. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(5):3331-5. PubMed PMID: 23803125.
4. Leksomboon R, Chaijaroonkhanarak W, Arunyanart C, Umka J, Jones MK, Sripa B. Organization of the nervous system in Opisthorchis viverrini investigated by histochemical and immunohistochemical study. Parasitol Int. 2012 Mar;61(1):107-11. doi: 10.1016/j.parint.2011.07.014. Epub 2011 Jul 23. PubMed PMID: 21807116.
5. Kaewpitoon N, Kaewpitoon SJ, Philasri C, Leksomboon R, Maneenin C, Sirilaph S, Pengsaa P. Trichinosis: epidemiology in Thailand. World J Gastroenterol. 2006 Oct 28;12(40):6440-5. Review. PubMed PMID: 17072975; PubMed Central PMCID: PMC4100632.
6. Reviewing anatomy and physiology of the female reproductive system to understand the mechanism of pregnancy prevention.วารสารวิชาการ ม.อบ.ปี 11 ฉบับที่ 2. หน้า 25-37. ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๑
7. Human cholagiocarcinoma and its pathologic anatomy in ubonratchathani. วารสารวิจัย มข.ปี ๑๔ ฉบับที่ 5 หน้า ๔๔๗-๔๕๙ ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๐
8. Trichinosis: epidemiology in Thailand. World J Gastroenterol. 2006 Oct 28;12(40):6440-5. ภาวะสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำการศึกษา ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึง มิถุนายน ๒๕๔๘

ผลงานด้านอื่นๆ::
หัวหน้าโครงการ
1. โครงการบริการวิชาการ โรคกล้ามเนื้อและโครงกระดูก ผู้สูงอายุ ชุมชนเมืองศรีไค 2560
2. การวิจัยพยาธิใบไม้ตับแบบสหวิชาการ
3. ความไวต่อสารฆ่าแมลงของแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวในจังหวัดอุบลราชธานี
4. สมุนไพรมีผลต่อการยับยั้งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์ต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ในตับในหลอดทดลอง
5. โปรแกรมชะลอและดูแลภาวะกระดูกพรุนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้สูงอายุ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
6. สมุนไพรมีผลต่อการยับยั้งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์ต่อการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ในตับในหนูทดลอง