หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. รัตนา เล็กสมบูรณ์
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

1. Ratana Leksomboon, Wunnee W Chaijaroonkhanarak, et.,al. Organization of the nervous system in Opisthorchis viverrini investigated by histochemical and immunohistochemical study. Parasitology international. 2012.

2. Ratana Leksomboon, Jones M.K., Chaijaroonkhanarak W., Chaiwong T., Khrongyut S., et., al. The Ultrastructure of The Brain of Adult Liver Fluke, Opisthorchis viverrini. Parasitology Research. Aug 2012.

ผลงานด้านอื่นๆ::