หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาย สุพจน์ อ่อนรัตน์
ตำแหน่ง :: พนักงานรักษาศพ
เบอร์โทรศัพท์ :: -045353929
โทรสาร :: -045353901
มือถือ :: -083-1298817
E-mail :: -