หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว จิวรา โสดากุล
ตำแหน่ง :: ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ :: 3925
โทรสาร :: 045-353901
มือถือ :: -
E-mail :: jiwara_yui@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::