หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว จิวรา โสดากุล
ตำแหน่ง :: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ :: 3925
โทรสาร :: 045-353901
มือถือ :: -
E-mail :: jiwara_yui@hotmail.com