หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. ฐิติรัช งานฉมัง
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ต่อ 5882 มือถือ086-9968700
โทรสาร :: 045-353901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP220
E-mail :: thitirat.n@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
 • วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สศ.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ส.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน::
 • พนักงานส่งเสริมและพัฒนาระบบ ISO14000, บริษัท เจียเม้ง จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยด้านสารเคมีทางการเกษตร
 • การประเมินการรับสัมผัสสารเคมี

 

ผลงานทางวิชาการ::
 • Nganchamung T, Robson MG and Siriwong W. 2017. Chemical fertilizer use and acute health effects among chili farmers in Ubon Ratchathani province, Thailand. J Health Res. 31(6): 427-35. doi: 10.14456/jhr.2017.53
 • Nganchamung T, Robson MG and Siriwong W. 2017. Association between blood cholinesterase activity, organophosphate pesticide residues on hands, and health effects among chili farmers in Ubon Ratchathani province, Northeastern Thailand. Rocz Panstw Zakl Hig. 68(2): 175-183.
 • Siriwong W, Nganchamung T and Keithmaleesathit S. 2016. Program and media for providing empirical information with Tapioca Starch Tracer Technique to prevent health hazard from pesticide exposure. Unisearch Journal. 3(2): 11-18.
 • Siriwong W, Ong-artborirak P, Nganchamung T, Siriwat S, and Robson MG. 2019. Factors associated with health effects from occupational exposure to pesticide residues among greengrocers in fresh market, Bangkok, Thailand. Hum Ecol Risk Assess. 25(3): 590-601; doi: 10.1080/10807039.2018.1464900.
 • Siriwat S, Rohitrattana J, Nganchamung T, Ong-artborirak P, Robson MG and Siriwong W. 2019. Exposure of chlorpyrifos in toddlers living in an agricultural area in Sakon Nakhon province, North-East Thailand. J Health Res. 30(2): 151-161; doi: 10.1108/JHR-07-2018-0057.
 • Siriwat S, Ong-artborirak P, Nganchamung T, Robson MG and Siriwong W. 2019. Health risk assessment of residential exposure to cypermethrin among young children in agricultural communities, Northeastern Thailand. Hum Ecol Risk Assess. 25(3): 1-10; doi: 10.1080/10807039.2018.1539635.
 • Tippila J, Tothong T and Nganchamung T. Management of pesticides of farmers at a village in Nong Kung sub-district, Nonkhun district, Sisaket province. 2562.วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(1) :1-7.

ผลงานด้านอื่นๆ::