หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. ฐิติรัช งานฉมัง
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353300
โทรสาร :: 045-353901
มือถือ :: -
E-mail :: thitirat_n@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::
  • วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สศ.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วท.ม.(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน::
  • พนักงานส่งเสริมและพัฒนาระบบ ISO14000, บริษัท เจียเม้ง จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
  • อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
  • ระบบคุณภาพ เช่น ISO14000, OHSAS18000, มอก.18000 และ มรท.8001-2546

 

ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::