หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว จริยาพร ธรรมราช
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353919
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail ::
ประวัติการศึกษา::

อนุปริญญา: พ.ศ.2547 สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

ปริญาตรี: พ.ศ.2549 สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน::

16 ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2 เม.ย. 2550 - 15 ก.พ. 2556 : พนักงานธุรการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550 : เลขานุการ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร