หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว ธัญฉัตร ศรีธัญรัตน์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 5803
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: Thanyachat2001@yahoo.com,Thanyachat@gmail.com
ประวัติการศึกษา::

- วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (2545)

- บธ.ม. สาขาบริหารธุรกิจ ( การจัดการทั่วไป ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (2549)

ประวัติการทำงาน::

 Vandapac Co.,Ltd.  (2545-2550)

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::