หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาง สุวิมล สะโสดา
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353924
โทรสาร :: 045-353901
มือถือ :: 086-7202968
E-mail :: suwimol.s@ubu.ac.th