หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว สุวิมล ยึนประโคน
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353924
โทรสาร :: 045-353901
มือถือ :: -
E-mail :: suwimol.s@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::