หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว สุพัตรา โฉมงาม
ตำแหน่ง :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3900
โทรสาร :: -
มือถือ :: xxx-xxxxxxx
E-mail :: supattra.c@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
  • 2546-2549 ระดับปริญญาตรี :  สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  • 2548-2549 ประกาศนียบัตร  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช
ประวัติการทำงาน::
  • 2549 - 2550   :  ครูพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร
  • 2550 - ปัจจุบัน  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี