หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว สุพัตรา โฉมงาม
ตำแหน่ง :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3900
โทรสาร :: -
มือถือ ::
E-mail ::
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::