หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. จุฑารัตน์ จิตติมณี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3900
โทรสาร :: 0-4535-3901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP323
E-mail :: -jutharat_manee@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2, สาขาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมีทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • อาจารย์ประจำชั้นปรีคลีนิกสาขาชีวเคมี
 • กรรมการรบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
 • กรรมการห้องปฏิบัติการ
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
 • โครงการวิจัย

1. การศึกษาฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของยางโมก (Wrightia pubescens R. Br.) และ โมกบ้าน (Wrightia religiosa Benth.) ใน RAW 264.7 mouse macrophages

2. โครงการย่อยที่ 3 การตรวจหาเชื้อเลปโตสไปร่าในหนูนา โดยวิธีโพลิเมอเรสเชนรีเอกชั่น (PCR) จังหวัดศรีสะเกษ

3. โครงการย่อยที่ 3 การวินิจฉัยหาจีนสร้างเอนไซม์เบต้าแลคตาเมส ชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยวิธี multiplex PCR 

4. บทบาทของเซลล์เดนไดรติกในการตอบสนองต่อแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

 • จุฑารัตน์ จิตติมณี, ภาวนา พนมเขต และสุรศักดิ์ แว่นรัมย์. ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างพรอสตาแกลนดินอี-2 ของสารสกัดจากยางโมก (Wrightia pubescens) ในเซลล์ RAW 264.7 แมคโครฟาจของหนูที่ถูกกระตุ้นด้วย ไลโปโพลีแซคคาไรด์. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด. ปีที่ 25 ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน 2556.
 • ภาวนา พนมเขต, สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ จุฑารัตน์ จิตติมณี นิตยา ธีระวัฒนสุข จิราภรณ์ นิลสกุล และสมบูรณ์ นันตโลหิต. ความไวต่อยา ceftazidime ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. เทคนิคการแพทย์และกายบำบัด. กันยายน-ธันวาคม 2554, ปีที่ 23 ฉบับที่ 3, หน้า 265-273.

 

 • SCIENTIFIC PUBLICATIONS
  • Jutharat Jittimanee, Rasana W. Sermswan, Chameaj Kaewraemruaen, et., al. Protective immunization of hamsters against Opisthorchis viverrini infection is associated with the reduction of TGF-ß expression. Acta Tropica. Vol. 122 No. 2: May 5 2012.

   

  • Jittimanee J, Sermswan R W, Puapairoj A, Maleewong W and Wongratanacheewin S. Cytokine expression in hamsters experimentally infected with Opisthorchis viverrini. Parasite Immunology 2007; 29:159-167.
 • CONFERENCES/MEETING
  • Jittimanee J, Sermswan R W, Maleewong W and Wongratanacheewin S.  Cytokine expression in hamsters experimentally infected with Opisthorchis viverrini. In: 12th International Congress of Immunology and 4th Annual Conference of FOCIS, Montreal, Canada, 2004 July 18-23 (Poster presentation).
  • Jittimanee J, Sermswan R W, Maleewong W and Wongratanacheewin S. RNAi knockdown TGF- expression in primary hamster spleen cells. RNAi workshop, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 2005 May 18 (Oral presentation).
  • Jittimanee J, Sermswan R W, Maleewong W and Wongratanacheewin S. Cytokine expression in hamsters experimentally infected with Opisthorchis viverrini. RGJ seminar series XL: Molecular and Cellular Biology for Medicine, Faculty of Medicine,  Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 2006 January 23 (Oral presentation).
  • Jittimanee J, Sermswan R W, Maleewong W and Wongratanacheewin S.  Cytokine expression in hamsters experimentally infected with Opisthorchis viverrini and the cytokine profiles in hamsters immunized against Opisthorchis viverrini. The 22nd National Congress on Allergy and Immunology, Bangkok, Thailand, 2006 March 30-31 (Oral presentation).
  • Jittimanee J, Sermswan R W, Maleewong W and Wongratanacheewin S.  Cytokines response in hamsters experimentally infected with Opisthorchis viverrini and the cytokine profiles in hamsters immunized against Opisthorchis viverrini. RGJ-Ph.D congress VII, Pattaya, Chonburi, Thailand, 2006 April 20-22 (Oral presentation).
 • AWARD AND SCHOLARSHIPS
  • Royal Golden Jubilee Ph.D. Program (RGJ) from the Thailand Research Fund (TRF)
ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการบริการวิชาการ

1. บริการวิชาการตรวจประเมินและลดความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี