หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว อรนิตย์ เข็มนาค
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353919
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: oranit_k@chaiyo.com , Arlek_k@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::

มัธยมศึกษา  โรงเรียนสงเคราะห์ศึกษา

ปวช.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ( พาณิชกรรม  การบัญชี )

ปวส.  โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ( คอมพิเตอร์ธุรกิจ )

ปริญญาตรี   สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์  ( การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )

ประวัติการทำงาน::

ปี 2546 เข้าทำงานที่  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จนถึง 30 กันยายน  2549

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
เล่นกีฬา, เล่นดนตรี
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::