หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาย กิตติพงศ์ ชูราษี
ตำแหน่ง :: นายช่างเทคนิค
เบอร์โทรศัพท์ :: 5806
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ :: -
E-mail :: ckittipo@gmail.com