หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว รัตติกาล วังคะฮาด
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353926
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: pu_rattikarn@hotmail.com